Priser og vilkår

Advokattjenester er i de fleste tilfeller belagt med 25 prosent merverdiavgift til Staten.

Privatpersoner

Ordinær timepris er kroner 2 495,- eks. mva.
Tilkommer med 25 prosent til Staten.

Det kan tilbys fastpris på en rekke oppdrag av mindre omfang. Spør gjerne om fastpris dersom du ønsker å ha kontroll på kostnadene.

Næring

Ordinær timepris er kroner 3 250,- eks. mva.
Tilkommer med 25 prosent til Staten på faktura.

Offentlig virksomhet og frivillige organisasjoner

Særskilt avtale.

Fri rettshjelp/fri sakførsel

Fri rettshjelp godtgjøres etter de til enhver tid gjeldende satser som framgår av salærforskriften og stykkprisforskriften. Rettshjelpsloven regulerer hvilke sakstyper og øvrige vilkår som gjelder for denne sakstypen.

Timepris varierer mellom ordinær rettshjelpsats som per 1.1.2024 utgjør kroner 1 215,- og kroner 850,50,- på reise og kontorfravær, eksklusiv merverdiavgift til Staten. Enkelte saker godtgjøres med egenandel og noen saker godgjøres som stykkprisavregning. Mva. på 25 prosent til Staten tilkommer i rettshjelpsaker.

Utenlandsoppdrag

Særskilt avtale. Tilkommer normalt ikke mva. på denne type saker.

Pro Bono

Særskilt avtale. Du betaler ingenting for det tilfelle at det ikke er en motpart som kan holdes ansvarlig for sakskostnadene.

Eventuelle særskilte avtaler/rabatter framgår av oppdragsbekreftelse og/eller faktura/timeliste.